Tijdelijke SOLIDWORKS promo - actie t/m 30 juni geldig

  1. Home
  2. Nl be
  3. Privacy statement cookie policy

Privacy statement & Cookieverklaring

Visiativ Benelux B.V., onderdeel van de Franse Visiativ Group, hierna verder te noemen “Visiativ”, behandelt je persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid. Wij vinden het belangrijk je te informeren over de wijze waarop je persoonsgegevens door ons worden verwerkt en beveiligd. 

In dit privacy statement vind je informatie over welke persoonsgegevens Visiativ van je verwerkt, waar Visiativ deze persoonsgegevens voor gebruikt, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden, wanneer Visiativ de persoonsgegevens met derden deelt en wanneer wij verwerkers inschakelen bij het verwerken van de persoonsgegevens en welke rechten je hebt ten aanzien van deze persoonsgegevens. 

Dit privacy statement is van toepassing op:
a)    bezoekers van de websites van Visiativ Benelux B.V. in de Benelux (www.visiativ.nl en www.visiativ.be) hierna: de “Website”);
b)    potentiële klanten en andere personen met wie Visiativ contact heeft, of probeert te hebben, via e-mail, een online contactformulier of per telefoon;
c)    ontvangers van digitale nieuwsbrieven, blogs, acties, uitnodigingen voor evenementen, of commerciële e-mails (hierna samen: Marketing) van Visiativ;
d)    klanten van Visiativ; en
e)    alle andere personen die met Visiativ contact opnemen en van wie Visiativ persoonsgegevens verwerkt.

1.    Definities
In dit privacy statement wordt verstaan onder:
a)    verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van Visiativ persoonsgegevens verwerkt;
b)    derde: ieder ander dan: jij, Visiativ, een verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
c)    jij: degene van wie persoonsgegevens door Visiativ worden verwerkt;
d)    persoonsgegevens: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou te herleiden is, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor jouw identiteit;
e)    toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee jij door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling verwerking van jouw persoonsgegevens aanvaardt;
f)    verstrekken van persoonsgegevens: het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens; en
g)    verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2.    Wanneer ontvangen wij van jou persoonsgegevens?
Visiativ ontvangt in de volgende situaties persoonsgegevens van je:
a)    wanneer je de Website bezoekt;
b)    wanneer je een formulier invult op de website, bijvoorbeeld om een ebook te downloaden, om je aan te melden voor een evenement, of om een trialversie van software aan te vragen;
c)    wanneer je contact opneemt met Visiativ, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier op de Website of telefonisch;
d)    wanneer je je aanmeldt voor e-mailupdates van Visiativ; en/of
e)    wanneer je uit hoofde van een klantrelatie met Visiativ gegevens aan ons verstrekt, of andere gegevens die wij uit hoofde van deze klantrelatie uit andere bronnen vernemen.

3.    Welke persoonsgegevens verwerkt Visiativ?
a.    Bezoek Website 
Bij een bezoek aan de Website slaan onze servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype (mobiel of desktop), datum en tijd van het bezoek. Ook registreert onze Website jouw surf- en klikgedrag gedurende jouw bezoek aan de Website en koppelt je surf- en klikgedrag aan je eerdere en toekomstige bezoeken. 
b.    Contact met Visiativ
Wanneer je met Visiativ contact opneemt, bijvoorbeeld met een verzoek om informatie of advies over één van onze producten, als hulp bij een reeds aangeschaft product via de helpdesk, of als je jezelf opgeeft voor een seminar of ander evenement, dan verwerkt Visiativ de persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, zoals de contactgegevens verstrekt via e-mail, telefoon of het contactformulier op de Website, of een offerteaanvraag via de Website, maar ook de informatie verstrekt tijdens een kennismakingsgesprek, of tijdens een training, consult, of events die door Visiativ worden georganiseerd.
c.    Marketing (en afmelding)
In het kader van de Marketing die Visiativ aan haar (potentiële) klanten en/of geïnteresseerden aanbiedt, verzamelt zij persoonsgegevens. Je geeft jezelf op voor de digitale nieuwsbrieven (blogs, uitnodigingen voor evenementen, bedrijfsnieuws, productnieuws), promotiemailings en/of 1-op-1 sales mails, en je bepaalt daarbij welke informatie wordt gedeeld met Visiativ. De (persoons)gegevens die wij in dit kader verzamelen zijn: *voornaam, *achternaam, *e-mailadres, bedrijfsnaam, *telefoonnummer en functiecategorie. De met een * gemarkeerde gegevens kunnen verplicht zijn om aan u de Marketing te kunnen versturen.

De Marketing wordt alleen verstuurd nadat Visiativ daarvoor een toestemming heeft verkregen. De toestemming wordt verkregen in overeenstemming met wettelijke eisen. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken en/of jouw voorkeuren wijzigen. Je oefent daarmee je recht van bezwaar uit. Je kunt je altijd kosteloos, bij ieder bericht, en op een gemakkelijke wijze (digitaal), afmelden voor de Marketing en/of jouw voorkeuren ten aanzien van de Marketing wijzigen.

Indien je problemen ondervindt om je af te melden van Marketing uitingen van Visiativ, neem dan contact op via het e-mailadres marketing_benelux@visiativ.com of bel het telefoonnummer vermeld op de website en vraag naar marketing in verband met persoonsgegevens. 

d.    Gegevens verstrekt en uit andere bronnen verzameld uit hoofde van de klantrelatie met Visiativ
Wanneer je van Visiativ een product of dienst afneemt, dan verwerkt Visiativ de persoonsgegevens die je aan ons hebt doorgegeven via e-mail, het contactformulier op de Website, tijdens besprekingen of op andere wijze. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, functie, functiecategorie, land. 

Doorgifte van gegevens naar buiten de Europese Unie
Vanuit onze functie als Dassault Systèmes partner en SOLIDWORKS Reseller, zijn wij genoodzaakt een aantal van de onder 3 sub d verzamelde persoonsgegevens van onze klanten te verstrekken aan een partij buiten de Europese Unie (de Verenigde Staten van Amerika). Dit is noodzakelijk voor de levering van software en licenties. De persoonsgegevens gaan naar onze softwareleverancier Dassault Systèmes en/of dochteronderneming SOLIDWORKS (www.solidworks.com). Het gaat onder meer om de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam. 

4.    Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens en grondslagen
Optimalisatie Website, diensten, producten en informatieverschaffing
De informatie die de Website automatisch van je opslaat en genereert (zie 3 sub a) gebruiken wij om (de indeling van) onze Website, diensten en producten verder te kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing daarover te verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden. Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de Websites cookies geplaatst op jouw computer, smartphone of tablet. Zie punt 5 voor meer over het gebruik van cookies door Visiativ.

Het onderhouden van contact met jou
Als je Visiativ om informatie verzoekt, verwerkt Visiativ de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om jouw vragen te beantwoorden.

Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tussen jou en Visiativ
Voor het uitvoeren van de overeenkomst van koop en/of opdracht tussen jou en Visiativ heeft Visiativ in ieder geval jouw contact- en facturatiegegevens nodig, daarnaast is het in veel gevallen noodzakelijk ook andere persoonsgegevens te verwerken, afhankelijk van het soort product en/of dienst dat je van Visiativ afneemt.
 
Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens
De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en beoordelingen.
Ook voert Visiativ soms klanttevredenheidsonderzoeken uit, wij gebruiken jouw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) om je een verzoek voor deelname toe te sturen. 
Wij analyseren het offline en online contact met jou, daarvoor gebruiken wij algemene gegevens waaraan wij je kunnen identificeren. Visiativ legt geen uitgebreid persoonlijk klantprofiel aan (“profiling”). 

Grondslagen
De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:
-    je hebt daarvoor toestemming gegeven;
-    het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar je partij bij bent;
-    het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Visiativ rust (deze grondslag is in beginsel slechts van toepassing wanneer het gaat om het voldoen aan fiscale verplichtingen); 
-    het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);
-    het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Visiativ of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van Visiativ en/of de derde. 

5.    Beveiliging
Visiativ hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. 

Onze database met klantgegevens wordt in digitale vorm bewaard. De database is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen Visiativ. Onze database met klantengegevens is alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens en een beveiligde verbinding van bevoegd personeel. 

De veiligheid van jouw persoonsgegevens hangt uiteraard ook samen met het door jou gehanteerde niveau van beveiliging. Je dient er daarom zelf zorg voor te dragen dat je zorgvuldig omgaat met het adresseren van jouw e-mail of correspondentie via een ander medium, de toegang en beveiliging van jouw e-mailaccount die je gebruikt voor vertrouwelijke communicatie met Visiativ. 

6.    Jouw rechten 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij Visiativ op te vragen of Visiativ te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat Visiativ wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Visiativ deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

In sommige gevallen heb je ook het recht jouw persoonsgegevens, die je aan Visiativ hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door Visiativ geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

Om gebruik te maken van jouw bovengenoemde rechten, kun je een e-mail zenden naar marketing_benelux@visiativ.com. Houd er rekening mee dat, nadat wij jouw persoonsgegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist. Indien je je hebt afgemeld, dan bewaren wij de afmelding (dus niet de persoonsgegevens zelf) gedurende 5 jaar.

7.    Derden
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:
1.    dat noodzakelijk is in het kader van het onderhandelen over, het sluiten van, en in de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Visiativ; en/of
2.    Visiativ op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties, zoals wanneer een rechterlijke uitspraak de verplichting oplegt tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Uitsluitend de gegevens die wij verplicht zijn te verstrekken zullen worden verstrekt; en/of
3.    Visiativ met een derde een training of evenement organiseert, in dat geval worden uitsluitend jouw contactgegevens met deze derde gedeeld; en/of
4.    er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Visiativ met als gevolg dat Visiativ persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

8.    Privacy statements van derden
Het privacy statement van Visiativ is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als Visiativ een hyperlink of koppeling op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). Visiativ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren je om kennis te nemen van de privacy en cookieverklaringen/cookiebeleid van die websites. 

9.    Verwerkers
Visiativ kan derden inschakelen om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden (verwerkers) verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en wij sluiten met deze derden verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat bijvoorbeeld om dataschoning diensten of dienstverleners die hostingsdiensten leveren. 

10.    Bewaartermijnen
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 4 van dit Privacy Statement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

Visiativ houdt jouw klantgegevens tot 5 jaar na het eindigen van de overeenkomst of opdracht of het eindigen van jouw garantie op een door ons geleverd product en/of dienst. Deze termijn is noodzakelijk voor de verdediging in geval van een vordering op Visiativ. Na afloop van deze periode wordt het dossier definitief vernietigd. 

Bovenstaande bewaartermijn geldt niet in het geval er op Visiativ een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren. 

11.    Contact Visiativ
Als je vragen hebt over dit privacy statement, neem dan contact op via marketing_benelux@visiativ.com.

12.    Wijzigingen
Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. Het meest actuele privacy statement kun je altijd vinden op de Website. Wanneer het privacy statement grondig wordt herzien, maken wij hiervan melding op de Website.

Versie: 01-2023

COOKIEVERKLARING
Visiativ Benelux B.V., onderdeel van de Visiativ Group, hierna verder te noemen “Visiativ”, “wij” en “ons”, behandelt jouw persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid. Wij vinden het belangrijk je te informeren over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Eén soort verwerking van persoonsgegevens is het gebruik van cookies. In deze cookieverklaring lichten wij onder meer toe wat cookies zijn, welke soorten cookies Visiativ gebruikt, aan wie de cookies worden doorgegeven en wat jouw rechten zijn.

1.    Het gebruik van cookies
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op jouw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’. Met cookies kan onze Website jouw computer, smartphone of tablet herkennen.

Weigeren cookies
Je kunt zelf beslissen of je cookies accepteert, of dat je wilt dat jouw browser je een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Je zult daarvoor de instellingen van jouw browser moeten aanpassen. Raadpleeg de handleiding van jouw browser om erachter te komen hoe dit in jouw browser werkt. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone, doorgaans via de browsegeschiedenis.

2.    Soorten cookies
Visiativ maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik van marketing cookies en sociale en externe cookies. 

Functionele cookies
De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert en dat je prettig door onze Website kunt navigeren.

Analytische cookies
Analytische cookies gebruiken wij om analyses te kunnen maken over het gebruik van de Website. Zo kunnen wij analyseren welke pagina’s van de Website je op welk moment bezoekt, zodat we de Website kunnen optimaliseren. 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics, een dienst van Google LLC. Google Analytics geeft actueel inzicht in het gebruik van de Website en stelt (anonieme) rapportages van het Website gebruik samen. Je kunt hier https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/ meer lezen over de cookies die Google gebruikt. Je kunt voorkomen dat Google jouw gegevens gebruikt door de Analytics Opt-out add-on in jouw browser te installeren. Je vindt de opt-out hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Tracking cookies
Tracking cookies gebruiken wij om het surfgedrag van bezoekers op de Website te volgen. Uit de informatie over bezochte webpagina’s kunnen dan persoonlijke interesses worden afgeleid. Wij gebruiken tracking cookies om de content van onze Websites af te stemmen op jouw profiel. Wanneer je onze Website bezoekt registreren wij jouw IP-adres, waar mogelijk hoe je naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die je hebt bezocht. 

Marketing Cookies
Marketing cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld te linken naar social media zoals LinkedIn en Twitter. Via deze buttons kan de content van de website (bijvoorbeeld onze blog) worden gedeeld op social media. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruikgemaakt van cookies van social media-partijen, zodat deze je herkennen op het moment dat je iets van onze Website wilt delen. De marketing cookies gerelateerd aan social media worden niet geplaatst door Visiativ, maar door deze partijen of de partij die voor hen optreedt. Visiativ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van deze cookies.

3.    Contact Visiativ
Als je vragen hebt over deze cookieverklaring, neem dan contact op via het e-mailadres marketing_benelux@visiativ.com. 

4.    Doorgifte van cookies aan derde partijen
Visiativ deelt een aantal cookies met derde partijen, waaronder Hubspot, een online marketing platform. Bovendien geeft Visiativ ook data door aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), waar een andere bescherming geldt dan binnen de EU. De AVG geldt in de EER niet. Jouw gegevens zijn mogelijk minder goed beschermd dan in Nederland.

5.    Jouw rechten
Visiativ gebruikt cookies om persoonsgegevens te verwerken. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij Visiativ op te vragen of Visiativ te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. De meest aangewezen en praktische optie voor jou is echter om je browser cookies te verwijderen. Door je browser anders in te stellen, wordt het verwerken van persoonsgegevens gestaakt, zie ook punt 1 hierboven onder “weigeren cookies”.

6.    Cookieverklaringen/ Privacy statements van derden
De cookieverklaring van Visiativ is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als Visiativ een hyperlink of koppeling op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). Visiativ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren je om kennis te nemen van de cookieverklaringen/cookie policies en privacy statements van die websites. 

7.    Wijzigingen
Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. De meest actuele cookieverklaring kun je altijd vinden op de Website. Wanneer de cookieverklaring wordt herzien, passen wij deze aan op de Website.

Versie: 01-2023